Üye Ol

Firma Adı (Şahış üyeliği için boş bırakın)
Ad Soyad (Boş bırakılamaz)
 
Sabit Telefon
Cep No (Boş bırakılamaz)
Meslek
Cinsiyet (Mutlaka seçilmelidir)
Sitemize üye olma sebebiniz? (Mutlaka seçilmelidir)


 
Kullanıcı Adı (Boş bırakılamaz)
Ajax Indicator kontrol ediliyor..  
Şifre
 
Şifre (Tekrar)
  
E-Mail (Boş bırakılamaz)
 
Şehir (Mutlaka seçilmelidir)
 
İlçe
Kargo Adresi (Boş bırakılamaz)
 
Ne Tür Araçlarla İlgileniyorsunuz?
Üyelik Sözleşmesi

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

 

İşbu sözleşme, “Çınar Mah. 5003/1 Sokak No:9 Ege plaza D:30 Bornova İZMİR “PERT DÜNYASI ONLİNE İHALE PLATFORMU/ ALİ ÇAKI“ (Bundan böyle kısaca "PERTDÜNYASI"

olarak anılacaktır)ile “ TC KİMLİK NUMARASI YAZINIZ” T.C. Kimlik numaralı  “ ÜYE ADINI

 

SOYADINI YAZINIZ” bundan böyle ‘’ÜYE’’ olarak anılacaktır.)

 

 

2. Tanımlar

PERT DÜNYASI Muhtelif branş poliçeleri ile teminat kapsamına alınmış olduğu halde, hasara uğramış olan ve sigorta şirketi tarafından satılmasına karar verilen oto(hafif hasarlı, ağır hasarlı “pert total”,çalıntıdan bulunma,toplu filo araçlar) veya daha önce satin almış olduğu vasıtaları üyelerin verdiği teklifler doğrultusunda satışının gerçekleştirilmesine aracılık sağlayan yada direkt olarak satış yapan gerçekleştirdiği satışlar üzerinden kar ve komisyon kazancı sağlayan bu amaca   yönelik hazırlanmış www.pertdunyasi.com adresinden giriş yapılabilen elektronik teklif toplama portalıdır.

 

SOVTAJ; Bir malın kalan değerini ifade eden bedel.

 

SUNUCU ; Oto ve oto dışını kapsayan emtiaların, demirbaşların ve her türlü malların ihale edilmesi ve satışına karar  veren Sigorta Şirketi, Pert Dünyası/Ali Çakı, Banka ve Özel Kurumlar.

 

ÜYE ; Sigorta Şirketi, Banka ve Özel Kurumların ihalesine karar verdiği Oto ve oto dışını kapsayan emtiaların, demirbaşların ve her türlü malların sovtaj bedeli ( kalan değer ) için www.pertdunyasi.com üzerinden teklif vererek satın almaya talip olan şahıs / tüzel kişi.

 

ÜYELİK ; Üyenin “www.pertdunyasi.com” portalında sunulan emtialara teklif verebilmesi için oluşturulmuş elektronik sistemdir.

 

TEMİNAT ; “ÜYE”nin satin almayı taahhüt ederek teklif verdiği araçlardan cayması ihtimaline karşı öncesinden ödediği nakit paradır. Bu para CAYMA BEDELİ açıklamasıyla ALİ ÇAKI’ya ait banka hesabına yatırılacaktır. Bu para yatırılmadan “PERTDÜNYASI” tarafından “ÜYE”ye teklif verme yetkisi verilmeyecektir.

 

SİGORTALI; Oto veya oto dışı emtiayı sigorta ettirdiği şirket tarafından hasarlı malı, internet ortamında ihaleye çıkartılan gerçek veya tüzel kişi.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşmenin kapsamı, Sigorta şirketlerinin oto ve oto dışı poliçelerle sigortalanmış her türlü emtia ile özel ve tüzel kişilere ait ikinci el ürün ve demirbaşların ,sovtaj ve rayiç değerlerini belirlemek teklif yeterliliği ve üye ödemesi sonucunda konu ürünleri teslim etmek üzere her türlü evrak takiplerini yapmak ve buna yönelik sözleşme ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "PERT DÜNYASI " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "ÜYE", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "PERT DÜNYASI " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. "ÜYE",bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

 

4.1.   Üyelik, "Portal"ın ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile beraber "PERTDÜNYASI " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "ÜYE" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2.  "Portal"a üye olabilmek için tam ehliyetli olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "PERTDÜNYASI" tarafından, işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Tam ehliyetli olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "PERTDÜNYASI" tarafından, işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış, üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,”Portal” kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Portal” üyeliğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 

4.3.  "PERTDÜNYASI",her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde,işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "ÜYE"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " PERTDÜNYASI" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun " PERTDÜNYASI " tarafından tespit edilmesi veya "PERTDÜNYASI"ın ticari kararları doğrultusunda "PERTDÜNYASI"nın kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

 

4.4.  SUNUCU“, gerekli görmesi durumunda sisteme sunduğu kendi portföyündeki oto, oto dışı emtia, demirbaş ve icra yolu ile satılmasına karar verilen malların, aksesuarların ve diğer ürünlerin, bazı müşteri veya müşteriler tarafından görülmemesini veya teklif verilmemesini isteyebilir. Bu durumda "ÜYE" yi, kendi portföyündeki malları için teklif vermekten men edebilir. Teklif verilip ihale bir üyede kalsa dahi satış kararı “SUNUCU” tarafından verilecektir veya “SUNUCU” belirli bir süre için sistemdeki mevcut üyeliği durdurabilecektir.Böyle bir durumda "ÜYE", hiçbir itiraz ve talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

 

5.1.  "ÜYE"nin Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.1.   “ÜYE", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.2.    "ÜYE", "PERTDÜNYASI"nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.3.   "ÜYE"lerin, " PERTDÜNYASI" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla " PERTDÜNYASI Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "Onaylı telefon numarası" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "ÜYE"lerin sorumluluğundadır.”Üye” kendisine imza karşılığı verilen “Şifre“yi hemen değiştirerek munhasıran kendisi tarafından kullanılır hale getirmek zorundadır."ÜYE" ler, "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer "ÜYE" lerin, " PERTDÜNYASI " nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4.  "ÜYE"ler, "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedirler. " PERTDÜNYASI", "ÜYE"ler tarafından " PERTDÜNYASI"na iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

5.1.5.  " PERTDÜNYASI ", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri tespit amacıyla tüm mesaj iletişimini her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "PERTDÜNYASI" bu mesaj ve içeriği giren "ÜYE"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. "ÜYE"ler, “Portal” üzerindeki mesajlaşma ve yorum bırakma sistemini sadece “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanabilirler.

 

5.1.6.  " PERTDÜNYASI"nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "ÜYE"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "ÜYE", " PERTDÜNYASI "nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " PERTDÜNYASI" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "ÜYE"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " PERTDÜNYASI " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.1.7.  “ÜYE” nin oto branşında “PORTAL”da ihale sonrası araç veya araçları almaya hak kazandığı kesinleştiği taktirde, “SUNUCU”nun istekleri veya “PERTDÜNYASI” nın bu şirketler ile yapmış olduğu anlaşma veya sözleşmeler doğrultusunda konu araçların kati noter satışları “ÜYE”ye plakalı, hurda belgeli veya çekme belgeli olarak yapılabilir. “ÜYE”, yazılı talebi ve usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname ile sözleşmede imzası bulunan üye şirket üzerine veya üye şirket sicil kayıtlarında şirket ortağı gözüken kişi veya kişiler üzerine kati satışını almayı şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.8.  Oto branşında ihale sonrası araç satış sözleşmesi sonuçlandırıldığında alıcı “ÜYE”, masraflar kendisine ait olmak kaydıyla aracı bulunduğu adresten satış sözleşme tarihi itibariyle bir hafta içerisinde teslim almakla yükümlüdür. “ÜYE”, satın aldığı aracı bulunduğu yerden 1(bir) hafta içerisinde alınmasını “PERTDÜNYASI” ından yazılı bir taleple isteyebilir. Bu istek üzerine “PERTDÜNYASI” akışı takip etmeye ve gerektiğinde aracı bulunduğu adresten almaya yetkilidir. Bu durumda alıcı söz konusu aracı “PERTDÜNYASI” nın teslim aldığı tarihten itibaren 5(beş) gün içerisinde masrafları ödemek şartıyla teslim alma , “PERTDÜNYASI” nın karşıladığı bedelleri ve oluşan tüm diğer masrafları ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sürelerde “ÜYE” tarafından alınmayan araçlara gelebilecek veya söz konusu araçların üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı tüm sorumlulugun tamamıyla “ÜYE” ye ait oldugunu “ÜYE” peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ”PERTDÜNYASI” gerekse”ÜYE”, gerekse 3. kişiler tarafından sözkonusu işlem ile ilgili hiçbir koşulda sorumlu tutulmayacaktır.Satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren araç ile ilgili ve aracın üçüncü şahıslara verebileceği tüm sorumluluklar “ÜYE” ye aittir. “ÜYE”, satın aldığı aracın trafik kaydını satış sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 1 (bir) hafta içerisinde satıma konu aracı kendi adına tescil ettirmek zorundadır. Satılan araca ait trafik kaydını kendi adına tescil ettirmemesinden dolayı oluşabilecek tüm zarar ve sorumluluklar “ÜYE” ye aittir. “ÜYE” tarafından satın alınan aracın trafik kaydının yukarıda belirtilen 1 (bir) haftalık zaman içerisinde kendi adına tescil edilmemesi halinde, 1(bir) haftalık sürenin dolmasından itibaren aracı satan şirket ve/veya “PERTDÜNYASI” nın ihtarı üzerine 3(üç) gün içerisinde trafik kaydı “ÜYE” adına “PERTDÜNYASI” tarafından tescil edilecek, oluşan tüm giderler “ÜYE” teminatından mahsup edilecektir.“ÜYE”,böyle bir durumda tüm giderler, masraflar ve zararların teminattan  mahsup edilmesini peşinen onaylar.

 

“PERTDÜNYASI”, ihaleye sunulan araç ve her türlü emtianın beyan ve koşulları hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. “ÜYE” nin ihalede ki her türlü ürün için vermiş olduğu teklifin, ürünlerin “ÜYE” tarafından belirtilen yerde bizzat görülmesi kaydı ile verilmiş olduğunu, yer bilgisi olmayan araçlar için “PERTDÜNYASI” ile irtibat kurarak yer bilgisi isteyeceğini; yerinde göremediği veya görmesinin mümkün olmadığı araçlara teklif vermeyeceğini; teklif verir ise oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. “ÜYE” nin ihale sonrasında ürünleri görmediği konusundaki beyan ve itirazının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini “ÜYE” şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.9.   Oto branşında “ÜYE ” ihale “PORTAL”ında teklif verdiği aracın 50 (Elli) iş günü süresi boyunca almakla yükümlüdür.Sürenin dolması halinde konu aracı alabilir veya almama hakkını kullanabilir  “ÜYE” bu durumu hiçbir hukuki ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.10.  “ÜYE ” ilanda yazılan bilgilerin doğruluğunu aracın ruhsatından ve aracı bulunduğu yerde incelediğinde teyit edeceğini; İlanda hatalı yazılan model yılı, donanımlar, silindir hacmi, yakıt tipi, vites tipi gibi bilgilerden oluşan maddi ve manevi kayıplardan “SUNUCU”yu ve “PERDÜNYASI” nı sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.11.  “ÜYE ” araçların son hasarı ve geçmiş döneme ait hasarları ile ilgili tramer kayıtlarının sorgusunu yapmak ve mali kayıtlarından Gray Market olup olmadığını öğrenmek ile yükümlüdür. Tramer kayıtlarından ve Gray market ile ilgili durumları kabullenerek teklif verdiğini Kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.12.  “ÜYE ” her aracın mevcut durumu ile ihale edildiğini, araçlarda eksik yada orijinal olmayan parçalar olabileceğini, kaskoya dahil olmayan sonradan takılan aksesuar ve donanımların sökülerek teslim edileceğini, bu konuda herhangi bir itiraz hakkı olmadığını beyan kabul ve taahhüt eder.

5.1.13.  “ÜYE” www.pertdunyasi.com sitesinin sadece teklif toplama görevinde olduğunun kendisine bildirildiğini ilanlarda yer alan resimler aracın hasarını tam olarak yansıtmayacağının ve ilan bilgilerindeki hatalara karşı aracın ruhsatını incelemeden ve aracı fiziksel olarak bulunduğu adreste görmeden kesinlikle teklif vermeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.14.  “ÜYE ” kazandığı aracın ücretini ödedikten sonra noter satışının ve araç tesliminin bazı durumlarda 35 (Otuzbeş) güne kadar uzayabileceğini bu süre içerisinde satış gerçekleşmez ise ödediği bedelin kendisine iade edileceğini  kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.15.  “ÜYE ” online olarak araçlara teklif vermesiyle birlikte verdiği tekliften ayrıca ödeyeceği park, dosya masrafı, hizmet bedeli, çekici ücreti, son dönem MTV, noter satış ücreti ve vekilin muamele ücretini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.16.  “ÜYE ” araçları vereceği teklifler ile satin alacağını ancak noter satış evrağındaki satış bedeli bilgisinin veya araç bedeli faturasındaki tutarın verdiği tekliften farklı olabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.17.    “ÜYE”, oto branşında teklif verdiği satıma konu aracı almakla yükümlü olduğu süre içerisinde, çeşitli nedenlerden dolayı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda satıma konu araç bir alttaki teklif sahibine yönlendirilir . Bu durumda “ÜYE”, satım bedelleri arasındaki farkın kendi teminatından kesilmesine rıza gösterdiğini; bu durumda herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Alt teklif sahibi aracı satin almak istemez ise araç “PERTDÜNYASI” tarafından yeniden ihale edilir. Daha düşük bir teklif ile satılması durumunda “ÜYE” satım bedelleri arasındaki farkın kendi teminatından kesilmesine rıza gösterdiğini; bu durumda herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Sunucunun vermis olduğu ödeme süresi içerisinde aracın satışı gerçekleşmez ise “ÜYE” vermis olduğu teklif 0-100.000 TL arasında ise (Caydığı her araç için) 5000TL; 100.000-250.000 TL arasında ise 10.000 TL, 250.000TL ve üzerinde ise 30.000 TL paranın kesilmesine rıza gösterdiğini; bu durumda herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.18.   “ÜYE”, teklif geçerlilik süresince birinci teklif sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ikinci olduğu halde aracı vermiş olduğu teklif bedelinden almakla yükümlü değildir.

 

5.2.  "PERT DÜNTASI"nın Hak ve Yükümlülükleri

 

5.2.1.  "PERTDÜNYASI", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " PERTDÜNYASI Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla, gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.2.  "PERTDÜNYASI", "Portal" da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "ÜYE" ve SUNUCU“ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " PERTDÜNYASI", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

"ÜYE"," PERTDÜNYASI "nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "PERTDÜNYASI" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "PERTDÜNYASI" tarafından yapılabilir. "PERTDÜNYASI" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

5.2.3 "PERTDÜNYASI", "Portal" da yer alan "ÜYE" lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "ÜYE" bilgilerini, "ÜYE"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

6. PERTDÜNYASI " Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

 

" PERTDÜNYASI ", "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri "ÜYE" lere sağlayacaktır. "PERTDÜNYASI" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

 

·         SUNUCU“ların, emtia, demirbaş ve icra yolu ile satılmasına karar verilen malların, aksesuarların ve diğer ürünlerin, belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından ihale yöntemi ile “www.pertdunyasi.com” sistemi üzerinden teklif verilerek satın alınması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde,"ÜYE" nin," PERTDÜNYASI Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "www.pertdunyasi.com" üzerinden SUNUCU“ seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla ihale edilmesi,

·         SUNUCU“ ve "ÜYE" nin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen ve tanımlanan "www.pertdunyasi.com" portalını kullanarak,

"SİTE" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde, "SİTE" üzerinden diğer SUNUCU“lar üzerinde Emtia, demirbaş ve icra yolu ile satılmasına karar verilen malların, aksesuarların ve diğer ürünlerin ihale edilerek satışının yapılmasının sağlanmasıdır.

 

6.1.  “ÜYE”’lerin Diğer Yükümlülükleri

 

6.2.   "www.pertdunyasği.com"da "ÜYE", "Portal"da ilanları gösterilen SUNUCU“ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini; " PERTDÜNYASI " internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "ÜYE"nin, "Portal" üzerinden " PERTDÜNYASI"nın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek SUNUCU“ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. "ÜYE"bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul beyan ve taahhüt eder.

 

6.3"ÜYE", “Portal" üzerinden " PERTDÜNYASI" internet “portal”ına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle SUNUCU“tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır "ÜYE" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.

 

6.4.   "ÜYE" “Portal" üzerinden " PERTDÜNYASI "nın internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, SUNUCU“nun "Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının SUNUCU“nun "Güvenli Hesabı" dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda “PERTDÜNYASI”nın hiç bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, "ÜYE" ve SUNUCU“ nun hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. Ancak, “PERTDÜNYASI”nın SUNUCU“ ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında para borcunun ifası SUNUCU“ nun onayı ile “PERTDÜNYASI” üzerinden gerçekleştirilebilir.

 

6.5.   "ÜYE", SUNUCU“lar tarafından satıma arz edilen malların ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı ürün detayı hakkında " PERTDÜNYASI "nın tam bilgi sahibi olamayacağını ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

6.6.  "ÜYE", sistem üzerinden ilgili alanları doldurmak veya işaretlemek suretiyle yahut aşağıda yer alan iletişim mailleri ya da cep telefonu aracılığıyla mail/sms yoluyla belirttiği/seçtiği/onayladığı tüm beyan, talimat ve taahhütlerinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

7. Ücretler / Ödeme Koşulları

 

TEMİNAT BEDELİ(Nakit)

 

·         50.000TL

 

·         SATILMASINA KARAR VERİLEN ARAÇ BAŞI HİZMET BEDELİ       (Her bir ihale için “PORTAL”da belirtilen bedeldir)

 

 

 

7.1.    “ÜYE”, sözleşme dönemine karşılık yukarıda belirtilen teminat koşullarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde üyelik diğer koşullar yerine getirilse dahi başlamayacaktır. ‘’ÜYE” bunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, onaylanan ihale sonucu ödeme taahhütlerini belirtilen sürede yerine getirmediği takdirde veya kendi fiilinden kaynaklanan bir nedenlePERTDÜNYASInin zarara uğramasına neden olursa “PERTDÜNYASI”, nakit  olarak alınan teminata el koyarak, bir önel vermeksizin sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. “PERTDÜNYASI” Üyenin onaylanan ihale sonucunda ödeme taahhütlerini yerine getirinceye kadar yeni bir ihaleye katılım hakkını geçici olarak durdurabilir.Ayrıca “PERTDÜNYASI” sözleşme süresince üyenin mevcut risklerini değerlendirerek nakit teminat tutarlarında üyeden artırım talebinde bulunabilir. Üye bunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

8. Gizlilik Politikası

 

“PERTDÜNYASI”, "Portal" ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı " PERTDÜNYASI” Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, “PERTDÜNYASI”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) “PERTDÜNYASI’na vermeleri gerekmektedir.

 

“PERTDÜNYASI”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri “PERTDÜNYASI” veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. “PERTDÜNYASI” tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya” PERTDÜNYASI” "Portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler,” PERTDÜNYASI” ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, " Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. “PERTDÜNYASI” "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. “PERTDÜNYASI”, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim- soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.” PERTDÜNYASI”, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini “PERTDÜNYASI”un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda “PERTDÜNYASI”, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

·         Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

·         “PERTDÜNYASI”un kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

·         Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

·         Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

“PERTDÜNYASI”, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

“PERTDÜNYASI”,tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, “PERTDÜNYASI” ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. “PERTDÜNYASI”, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir.” PERTDÜNYASI”nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "Portal"da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

9. Diğer Hükümler

 

9.1.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "PERTDÜNYASI VERİTABANI", " PERTDÜNYASI ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden " PERTDÜNYASI"nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) " PERTDÜNYASI"na ait ve/veya " PERTDÜNYASI " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

 

"Üye"ler, " PERTDÜNYASI " hizmetlerini, " PERTDÜNYASI " bilgilerini ve " PERTDÜNYASI "nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " PERTDÜNYASI "nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

 

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde " PERTDÜNYASI " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " PERTDÜNYASI "nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu "Portal” Kullanım Koşulları" dâhilinde " PERTDÜNYASI " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " PERTDÜNYASI " PERTDÜNYASI " hizmetleri, " PERTDÜNYASI " bilgileri, " PERTDÜNYASI " telif haklarına tabi çalışmaları, " PERTDÜNYASI " ticari markaları, " PERTDÜNYASI " ticari görünümü veya bu “Portal” vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

9.2.  Sözleşme Değişiklikleri

 

" PERTDÜNYASI ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “portal”da ilan edilerek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, PORTAL' dan ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "ÜYE"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez

 

9.3.  Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " PERTDÜNYASI " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " PERTDÜNYASI " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " PERTDÜNYASI " ından herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " PERTDÜNYASI " un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4.  Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

 

9.5." PERTDÜNYASI " Kayıtlarının Geçerliliği

 

"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " PERTDÜNYASI "nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," PERTDÜNYASI "nı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 SAYILI HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.6. Yürürlülük

 

İşbu sözleşme, 9 (dokuz) ana madde ve alt başlıklarından oluşmuş olup, taraflarca ...../....../2019 tarihinde imza altına alınmış olup, 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir. Sözleşme süresi 1 (bir) yıl olup ...../...../202.... tarihine kadar geçerlidir. Taraflar sözleşme bitim tarihinden 30 (otuz) gün önce yeni şart ve koşulları belirler ve değişiklik ve iptal talebi olmadığı takdirde sözleşme süre sonunda otomatik olarak 1(bir) yıl süre ile yenilenmiş olur. Ekler bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

 

 

PERT DÜNYASI / ALİ ÇAKI                                                 ÜYE ADI SOYADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: Tarafların İmza Sirkülerleri